Navrat na hlavni stranu

Milovaní krajania, bratia a sestry!
Vianoce 2013 v evang. kostole sv. Pavla
1424 Davenport Rd. Toronto

MilosÈ vám a pokoj od Boha náho Otca a od Pána náho JeÏia Krista. Amen.
PrivítaÈ príchod náho Spasiteºa JeÏia Krista do sveta roku 2013
a poprosiÈ HOSPODINA o poÏehnanie na rok budúci 2014,
v poìakovaniach za rok uplynul, chceme takto:
Vianoãné sviatky
·tedr veãer
24.decembra 2013 o 18 hodine
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
***
Narodenie Pána
25.decembra 2013 o 10:45
SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
***
Druh sviatok vianoãn
Svät KríÏ, Kitchener
26. decembra 2013 o 15:30
SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
***
Kalendárne sviatky
Star rok - 2013
31.decembra 2013 o 18 hodine
SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE
***
Nov rok -2014
1. januára 2014 o 10:45
SVIATOSTNÉ A SLÁVNOSTNÉ SLUÎBY BOÎIE (VEâERA PÁNOVA)
Za túto moÏnosÈ prijatej milosti a lásky chceme Pána Boha v radostnej nádeji viery oslavovaÈ v chráme náho bratsko-sesterského spoloãenstva s Pánom JeÏiom Kristom, prosiac, prijmi nás Pane a priznávaj sa k nám i naìalej, podºa milosrdenstva svojho - prosíme Ëa. Amen.
Vá farár Rev. Ladislav P. Kozák
Sláva na vsostiach Bohu a na zemi pokoj ºuìom dobrej vôle!
Evanjelium podºa Lukáa 2,14
***

Katolicke bohosluzby v Torontu
Kostel sv. Vaclava

496 Gladstone Ave., Toronto
***
Stedry den
V utery 24. prosince ve 22:00 hodin
Pulnocni mse svata
***
Hod Bozi vanocni
Ve stredu 25. prosince v 10:30
***
Svatek sv. Stepana
Ve ctvrtek 26. prosince v 15:00
Mse sv. na Masaryktownu
***
Sobota 28. prosince
V 10 hodin Adorace, ve 12 hodin Mse svata
***
Svatek sv. Silvestra
Utery 31. prosince
V 18:00 hodin Adorace, v 19 hodin Mse svatai
***
Novy rok
Streda 1. ledna 2014
V 10:30 hodin Mse svata
***
Sobota 4. ledna 2014
Mse svata na Masaryktownu v 15:00 hodin
***
Katolicke bohosluzby mimo Toronto
Kingston
Kaple Newman House, 172 Frontenac St
Sobota 21. prosince v 11 hodin
***
Ottawa
Kostel sv. Leopolda Mandice, 170 Hinchley Av.
Sobota 21. prosince v 17 hodin
***
Montreal
Kaple Loyola High School, 7272 Sherbrooke St.
Nedele 22. prosince v 11 hodin
***
Vineland
Nedele 29. prosince v 16 hodin
Informace J. Misek (905) 563-8547
***
Slovenske evangelicke bohosluzby
v kostele sv. Lukase
Stedry den

V utery 24. 12. v 16:30.

 

Navrat na hlavni stranu