Evangelické bohoslužby o Vánocích

Kostol sv. Pavla, 1424 Davenport Rd., Toronto

Moji bratia a moje sestry, podľa nariadenia Ontárijskej vlády môžeme mať počas Služieb Božích v kostole iba 10 osôb (až do odvolania). Ale, aby sme mohli byť účastní na nich, chceme odbaviť Služby Božie dvakrát (prípadne trikrát). A to najprv o 11:00 a potom o 12:10. Keď plánujete prísť v nedeľu na Služby Božie, alebo na Štedrý večer a či na sviatok Narodenia Ježiša Krista a tiež na sviatky Starého a Nového roku je potrebné sa vždy nahlásiť do predu na telefónnom číste 416/658-9793, alebo na email kakozakova@gmail.com. Inak by sme to nevedeli všetko zariadiť tak, aby sme sa mohli stretnúť navzájom na Službách Božích. Prosím o Vaše bratsko-sesterské porozumenie.

Váš farár Ladislav P. Kozák

***

Kostol sv. Lukáša 3200 Bayview Ave.  (Bayview a Finch), Toronto

12. decembra o 11:00 hodine Adventný večer  s koledami a prislovečnou kapustnicou, ak nám to Corona dovolí.

Štedrovečerné Sl. Božie 24 decembra o  16:30 hodine.

Rev. Dušan Tóth