Na dotazy odpovídá český právník Jaroslav Horký

Co je nového v zákoně o českém občanství?

Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství umožňuje ve svém § 31 nabýt státní občanství České republiky na základě vlastního prohlášení bývalým československým nebo českým občanům, kteří své československé nebo české občanství pozbyli před 1. lednem 2014. Výjimku z této možnosti tvoří zejména bývalí němečtí a maďarští spoluobčané, kteří své československé občanství pozbyli na základě tzv. Benešových dekretů, a dále někdejší obyvatelé tzv. Zakarpatské Ukrajiny, jejíž území připadlo po r. 1945 Sovětskému svazu. Nyní přišla na podzim 2019 novela tohoto § 31, kdy napříště mohou vlastním prohlášením nabýt státní občanství České republiky také děti a vnuci osob jmenovaných shora. Za děti mohou prohlášení učinit jejich rodiče, avšak dítě starší 15-ti let musí projevit s nabytím českého občanství souhlas a stejně tak musí zpravidla souhlasit i druhý rodič.

Prohlášení se činí u krajského úřadu, v jehož obvodu měl žadatel naposledy trvalý pobyt (v Praze na magistrátu), a neměl-li jej nikdy na Území Česká republiky, je příslušným Úřad městské části Praha 1. K prohlášení je třeba přiložit matriční listiny (rodné, popř. oddací listy) a doklad o datu a způsobu pozbytí československého nebo českého státního občanství v minulosti. Činí-li se prohlášení pro dítě, je zapotřebí donést jeho rodný list, popř. mít souhlas druhého rodiče a dítěte staršího 15-ti let.

V případě zájmu o vyřízení nabytí českého státního občanství neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář.

Zjistila jsem, že pozemky – zemědělskou půdu, které vlastním v České republice, někdo neoprávněně užívá. Jak se proti tomu mohu bránit? Mohu vymáhat nějaké finanční plnění za její užívání?

V tomto případě bude dobré obrátit se na společnost, kterou danou zemědělskou půdu obhospodařuje, případně se informovat na městském úřad, a následně s danou společností uzavřít pachtovní smlouvu, na základě které vám bude pachtýřem vypláceno pachtovné nebo vám bude poskytnuta poměrná část výnosu z věci.

Finanční plnění za užívání předmětných pozemků je možné vymáhat jen tři roky zpětně od doby, kdy zjistíte, že je neoprávněně užívána. Jako první musíte danou společnost vyzvat, aby Vám toto bezdůvodné obohacení vydala, a to na základě obvyklé ceny v místě a čase. Pokud by to odmítla, máte právo podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení k soudu.

Doporučuji Vám oslovit odborníka, který vám s celou záležitostí v místě pomůže. Může jím být i advokát, který vám může připravit pachtovní smlouvu a který by Vás případně následně zastupovat i v soudním řízení.

Moje manželka, která byla českou občankou, vlastnila na území České republiky nemovitosti. Nemáme děti a já se stal jejím jediným možným dědicem. Nechci ale nemovitosti vlastnit. Četl jsem, že možné je převést pozůstalost na třetí osobu, a to třeba již v průběhu dědického řízení. Je to možné? A jak mohu sehnat kupce?

Ano, pozůstalost je možné zcizit již v průběhu dědického řízení, a to smlouvou o zcizení pozůstalosti, která musí být provedena notářským zápisem. Jedná se ale o velmi specifický institut, který zatím není v České republice velmi užívaný. Doporučuji vám tedy oslovit odborníka, advokáta či notáře, který již s tímto institutem má zkušenosti a bude schopen vám opravdu odborně pomoci. Pozůstalost je takto možné nabídnout k odkoupení komukoliv. Vždy doporučit být v této věci při prodeji zastoupen, nejlépe advokátem.

Zjistil jsem, že na nemovitosti - pozemku, který jsem zdědil v České republice, se nachází studna, ze které si navíc soused čerpá vodu. Jak se proti tomu mohu bránit? Jak zjistím, že je studna legální, pokud k ní nemám žádné doklady?

Tyto případy jsou velmi specifické a vyžadují další zkoumání, a to především, zda tak soused činí se souhlasem, na základě věcného břemene či bez souhlasu. Věcné břemeno lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí, případně lze takové věcné břemeno zřídit či uzavřít se sousedem jinou dohodu.

Pokud jde o legálnost studny, je třeba se obrátit na příslušný stavební úřad, který vám k ní sdělí na vaši žádost podrobnosti či Vám sdělí, že žádnou takovou studnu nevede a bude třeba ji zlegalizovat.

Pro jednání jak se sousedem, tak s úřady, Vám doporučuji odborné zastoupení, jelikož v případě, že bude nutné podniknout určité právní kroky, zastoupení Vám celý proces velmi usnadní.

***