Ľubomír Brezina Štyri rozhovory

Svedectvo, s ktorým prichádza Ing. arch. Ľubomír Brezina v šty-roch kapitolách svojho života je výpoveďou zrelého človeka, umel-ca, ktorý skúšaný životom sa vie zastaviť, aby vydal rozmanité ukázky zo svojej práce a svojich skúseností. Rozhovory začali vznikať už v roku 2005 a ucelené dielo uzrelo svetlo sveta v ro-ku 2015. Pôvodne výpoveď o svojom živote adresoval autor svojej manželke, synom a ich rodinám. Do rúk čitateľov sa kniha dostáva až v roku 2017 v limitovanom náklade, keď sa autor rozhodol podelit so svojimi zážitkami aj s priateľmi a verejnosťou.

Kniha má 284 strán a obsahuje rozhovory: o študentských rokoch; o projektovej činnosti na Slovensku; o pôsobení v Kanade; o kosto-loch a sakrálnom umení. Každá kapitola má svoje vecné aj literár-ne kvality a ponúka tiež obrazovú prílohu z príslušného obdobia, čo pomáha čitateľovi utvoriť si ucelený obraz o architektonickej, designérskej a kultúrno-spoločenskej činnosti Ľubomíra Brezinu. V úvode môžeme nájsť životopis autora, rodáka z Prešova, v ktorom osvetľuje jednotlivé obdobia svojho života a ich vplyv na vývoj jeho tvorby

V  každej časti necháva autor skromne, akoby vánkom, nazrieť do svojho vnútorného sveta. Prvý rozhovor obsahuje popri iných zaují-mavostiach takto formulovaná slová o študentskom živote: Som rad, že aj po relatívne dlhom čase mám dobrý pocit, že devät rokov strá-vených popri štúdiu som nepremárnil. Možno to bolo jedno z najkraj-ších období môjho života. Boli sme mladi, študovali sme so záujmom a svet sa nám zdal krásny, nech sme boli kdekoľvek

V  druhom rozhovore autor okrem iného píše: Popri iných okolno-stiach považujem za šťastie, že pri svojej práci som stretol ne-málo múdrych a šľachetných ľudí, ktorí ma inšpirovali a od kto-rých som sa veľa naučil.

V  treťom rozhovore sa nachádza nasledovné vyjadrenie autora: V každom prípade sa chcem poďakovať za to, že som mohol uviesť informácie o svojom doterajšom pôsobení v Kanade. Taktiež som rád, že v tejto súvislosti som mohol čo-to povedať aj o obnovených vzťahoch s rodným Slovenskom, myslím si, že ide o obojstranné vzťa-hy na patričnej úrovni, že je to prirodzená a úplne správne, že je to normálny sposob ľudského konania.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje štvrtý rozhovor pojednávajúci o sakrálnej architektúre a umení na Slovensku, a ta od najstar-ších čias až po súčasnosť. Autor tu v širokej škále príkladov s ci-tom pripomína vieru v Boha, ktorý je nielen inšpirujúcim faktorom v architektonickej tvorbe, ale je aj enormnou energiou v mysliach mnohých umelcov, ktorí vytvárali a vytvárajú nádherná diela pre ľudí dobrej vôle. Tieto sú ako hovorí: Významným zdrojom našej národnej hrdosti, autentickým dokumentom duchovných hodnota kul-túrnej úrovne národa, jeho reálnych schopností, estetického cíte-nia, nadania, skromnosti a pracovitosti. Stavba chrámu - nech je to kdekoľvek a kedykoľvek - zjednocuje ľudí nád-hernou myšlienkou, dáva im novú duševnú silu, vnútorne uspokoje-nie, úprimnú radosť a mnohým aj chlieb. A ešte: Keď človek vstú-pi do chrámu zmocni sa ho zvláštny pocit... obklopí ho čarovná atmosféra miesta, ktorá je zasvätená službe Božej, Všetko čo sa tu nachádza vytvorila viera, nádej a láska k Bohu.

Čitateľ nájde v knihe viacero zaujímavých pohľadov a pozoru-hodných detailov z oblasti architektúry a umenia Slovenska ako aj mimo neho. Nadovšetko však, nájde odpoveď na otázku: Ako sa pod vplyvom kresťanskej kultúry a vzdelania zmenil kurz sveto-vých dejín.

V závere štvrtého rozhovoru nachádzame napísane tieto slová: Ďakujem za prejavenú ochotu a trpezlivosť. Zároveň však musím poznamenať, že poďakovanie by nemalo patriť iba mne, ale aj mno-hým iným ľuďom, ktorí ma priviedli k poznaniu predtým nepozna-ných vecí. Z ich odborných vedomostí a faktografických informá-cií som výdatne čerpal v priebehu uplynulých troch desaťročí. Touto cestou teda vyslovujem vďaku všetkým autorom, ktorí v dáv-nej i nedávnej minulosti, tak na Slovensku, ako aj mimo jeho hra-níc, prispeli svojimi prácami v knihách, zborníkoch a časopisoch k odhaleniu tajomstiev a zachovaniu kultúrneho bohatstva vo sfé-re sakrálnej architektúry a umenia. Úprimná vďaka patri aj mno-hým ďalším, ktorí svojou radou, pomocou alebo akýmkoľvek iným spôsobom prejavili vzťah k problematike sakrálnej tvorby na Slo-vensku.

Svedectva architekta Ľubomíra Brezinu v štyroch kapitolách úp-rimne doporučujeme našej čitateľskej verejnosti.A.O.L.-Toronto, máj 2017