66. kongres Českého a Slovenského sdružení v Kanadě

Tento kongres byl dobře připraven edmontonskou pobočkou a proběhl v přátelské atmosféře za účasti delegátů z poboček, byl přečten návrh rezolucí kanadskému ministerskému předsedovi a lídrům opozičních stran, jakož i českému ministerskému předsedovi a lídrům opozičních stran s výjimkou KSČ a hnutí ANO. Rezoluce budou diskutovány výbory poboček a bude připravena konečná verze k odeslání.

Byl zvolen v podstatě stejný výbor celokanadského vedení, s tím, že dosavadní předsedkyně Míša Fuchsová se stala 1. místopředsedkyní a novým předsedou se stal již po deváté Miloš Šuchma.

Na slavnostní večeři byly předány Masarykovy ceny těmto novým nositelům:

Charta 77

„Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala politickou a státní moc za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v Helsinkách.“

Bylo to seskupení několika set statečných lidí, kteří Chartu 77 podepsali a řada z nich skončila ve vězeních a podřadných zaměstnáních. Na druhé straně lidé byli nuceni podepisovat Antichartu, aniž znali obsah Charty 77. Tito lidé Charty 77 si zaslouží naší  úctu a uznání u příležitosti 40. výročí Charty 77. 

Lenka Storzerová

Lenka Storzerová vybudovala ve Victorii, Britská Kolumbie on-line knihkupectví czech-books.cz přes které distribuje knihy po celém světě. Za svou práci s českou komunitou a rozšiřování literatury byla odměněna Ministerstvem zahraničních věcí čestnou medailí. Tento rok přijala jmenování do funkce honorární vícekonzulky v hlavním městě Britské Kolumbie, Victoria.

Neela Heyrovská-Winkelmann

Vnučka nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského studovala na PřF UK v Praze, obor molekulární biologie a genetiku, kde získala Mgr. 1992 summa cum laude. Během stipendia Cornellovy univerzity studovala postgraduální studium molekulární biologie na Cornell Graduate School of Medical Sciences, New York, Y.Y (1992-1997), kde v roce 1997 dosáhla titulu Ph.D. Od roku 1984 byla aktivní v čs. a mezinárodním nevládním ekologickém hnutí. Spolupracovala s federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem v přípravném výboru na celosvětovou konferenci o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro 1992).  V roce 1992 absolvovala také stáž u ekologických nevládních organizací v Indii a Malajsii. Od roku 2002 je majitelkou poradenské kanceláře s těžištěm využití obnovitelných zdrojů v České republice, zprostředkování informací z oboru v zemích EU a otázek legislativní podpory obnovitelných zdrojů. Byla asistentkou senátora Martina Mejstříka. Pracovala v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je jednou z hlavních iniciátorů založení Platformy evropské paměti a svědomí, organizace 55 mezinárodních organizací včetně Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. V současné době je výkonnou ředitelkou se sídlem v Praze a Bruselu.

Edward Brabec

Zajímal se všeobecně o krajanské dění a v roce 1998 se stal členem Českého a Slovenského sdružení v Kanadě, byl členem výboru a v roce 2009 se stal předsedou pobočky v Edmontonu. Vypomáhal při řešení problémů s počítači a stal se administrátorem celokanadské webové stránky ČSSK. Svou příkladnou obětavostí stmelil české a slovenské krajany, kteří se rádi scházejí na akcích, které pro ně výbor sdružení pod vedením Edwarda Brabce připravuje.

Pavel Jelen

Pavel Jelen vystudoval ČVUT, obor potravinářské stroje. Díky roku 1968 se mu podařilo studovat na Univerzity of Minnesota, kde získal titul Ph.D. Po obhajobě strávil rok na University of Illinois jako post-doctoral fellow. Univerzita of Alberta mu nabídla místo profesora na potravinářské inženýrství a technologii. Jeho oborem se stalo zpracování mléka včetně zpracování syrovátky a jejích komponentů. Založil International Dairy Journal v Kanadě a z něho se stal mezinárodní časopis.Pavel Jelen obdržel několik ocenění od American Dairy Science Association, od Canadian Institute of Food Science and Technology, od roku 1990 je „Fellow of the Institute of Food Technologists“, kteří P. Jelena ocenili cenou „Elizabeth Stier Award for Humanitarian Contributions related to Food Science“. Velkou radost mu udělala „Cena Emila Votočky“, kterou ho vyznamenali kolegové z pražské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, s nimiž již přes 25 let spolupracuje. Poslední ocenění jeho práce je prestižní cena Mezinárodní mlékařské federace (IDF) za celoživotní významný přínos v oboru Mlékařské vědy a technologie. Je druhý Kanaďan a první Čech, který tuto prestižní cenu obdržel. Za jeho vedení albertské pobočky SVU (Společnost pro vědu a umění) organizoval české umělce nejen pro členy SVU, ale i pro celou českou a slovenskou komunitu v Edmontonu.


***

Letošnímu udělení Masarykovy ceny Chartě 77 předcházely dvě události v lednu letošního roku. První v češtině v Hale kostela sv. Václava, druhá v angličtině na Torontské univerzitě. Jelikož ČSSK v minulosti velmi výrazně podporovalo toto občanské hnutí bylo rozhodnuto, že na letošním kongresu v Edmontonu bude u příležitosti tohoto výročí udělena tato cena také Chartě 77. Masarykovu cenu obdrželi v minulosti významní Kanaďané, např. publicista John Reeves, historik a bohemista Gordon H. Skilling, politik a právník David Kilgour, významní krajané jako Vladimír Krajina, manželé Škvorečtí, bývalí političtí vězni manželé Ottovi, dlouholetý sokolský pracovník Jan Waldauf, dr. Josef Čermák, Jiří Corn, podnikatel Tomáš Baťa, bohemistka Markéta Goetz-Stankiewicz, hudební skladatel Oskar Morawetz, a také Milada Horáková, Václav Havel, Marta Kubišová a další.

Původně měla cenu předávat Radmila Locherová zastupující, jak Ústředí, tak Torontskou pobočku. Jelikož však během Kongresu utrpěla vážný úraz, byl jsem tímto úkolem pověřen já, ačkoliv jsem osobně na Kongresu v Edmontonu nebyl přítomen. Z toho důvodu došlo také k opožděnému předání. Místo koncem června se předání uskutečnilo v pondělí 18. července 2017

Jako místo předání byla po dohodě s Jiřím Gruntorádem, který spravuje knihovnu Libri Prohibiti tato cena předána právě zde. Večernímu předání předcházel odpolední rozhovor v ČT 24, spolu se mnou vystoupila v televizi i Petruška Šustrová. Zdůraznila, že na Chartě 77 bylo důležité, že se spojily všechny opoziční proudy. V tomto hnutí byla zastoupena, jak levice reprezentovaná Petrem Uhlem, tak i pravice, kterou zastupoval Václav Benda. Další rozhovor byl pro Český rozhlas plus. Zde byla vysvětlena hlavně historie ČSSK.

Samotnému předávání byla přítomna zástupkyně Kanadského velvyslanectví  v Praze - oddělení pro politické, ekonomické vztahy a veřejnou diplomacii Kim Cowan, někteří bývalí mluvčí Charty 77 a řada signatářů Charty 77. Bylo vzpomenuto významné role, kterou Kanada sehrála v podpoře disidentského hnutí v Československu. Jiří Gruntorád připomněl zemřelého disidenta Jaroslava Švestku, který byl autorem knih Orwelův rok a Deník dřevorubce. Bývalý mluvčí Charty 77 Miloš Rejchrt ocenil přítomnost paní radové Cowan a vzpomněl na období, kdy disidenti byli součástí různých setkání. Mezi přítomnými byl i bývalý polistopadový ministr vnitra Jan Ruml nebo bývalý český velvyslanec v Izraeli Daniel Kumermann.

O týden později při návštěvě v Písku byl osobně vyrozuměn Ladislav Hejdánek o udělení Masarykovy ceny, za kterou krajanům v Kanadě děkuje.

abe

***