Anagrams - Ars Magna

Kdykoli v Powell Riveru zajdu do veřejné knihovny (Public Library), prohlédnu si nejdříve vyřazené knihy, nabízené čtenářům za pár šupů. Nikdy neodejdu s prázdnou. Naposledy jsem v rohu poličky zahlédl zastrčenou pomenší knížku a když jsem ji odtud vymanil, zjistil jsem, že je to slovník, jaký nemám a neznám. Tak jsem po něm hned chňapl. Slovníky - to je moje! Mám jich dobré dva tucty - jednojazyčné výkladové, dvoujazyčné se sedmi jazyky, terminologické z oborů, které mě nejvíc zajimají (semiologie, literární věda, filmologie, počítačové pojmy, slovník cizích slov). A jakýže to byl ten nový slovníkový objev? Dictionary of anagrams. Knížečka téměř kapesního formátu o 250 stránkách, na něž Michael Curl směstnal na 20.000 slov a jejich specifických variant. V čem spočívá jejich specifikum? Anagram je výraz méně známý, tak vězte, že označuje slova, která vznikla z jiného, základního výrazu přeskupením jeho písmen. Předpona ana- se v angličině pojí s up, anew a again. Anagram má nejblíže k anew: základnl slovo obrábí znovu, a to nově, tj. vyjevuje jeho jiný význam. Věděl jsem, že se anagram pěstují ponejvíce v hádankářských tiskovinách, ale s jejich slovníkovým zpracováním jsem se setkal poprvé, a to se značným zpožděním. Curlův slovníček vyšel už dvakrát, v letech 1982 a 1995. A musím poznamenat, že anagramy nám dávají nahlédnout do jazykových tajů. jimž se věnuje menší pozornost.

Všimněme si několika namátkou vybraných slov. Tak předložka about nám překvapivě hodí U-boat. Z bread můžeme vykřesat šest jiných slov: ardeb, Bader, beard, Breda a debar. Prachobyčejné shit nás obohatí o hist, hits, sith, this a Tshi. Z aspiranta na nás vyjukne partisan a z náboženského amen mane, mean, mena a name. Love má pouze jednu přesmyčku - vole, v plurálu však s přidáním koncového -s se nám představí další dvě: slove a solve. Našel jsem také čtyři místopisná jména česká: Brno - born, Přerov - prover, Praděd - draped, podder a parded. Brandejs v transkripci s malým počátečním b- signalizuje, že jde o slovo obecné, ale jeho významový ekvivalent jsem v žádném slovníku nenašel. Zaujala mě i dvě vlastní jména osobní: Astaire - aristae, asteria a atresia a Sartre s šesti záznamy (račte si vybrat ty nejpřípadnější): arrest,, arrets, raster, raters, starer a terras. (A já neodolal a pokusil se odtajnit své příjmení: jsem nebo jsme kal, ale také: aj,mlsek a mlaskej. Pokuste se sami poodhalit, co skrývají vaše jména. Nebudete litovat.)

Jistě vám neušlo, že se uvedená slova často pojí s původním zněním buď souladně nebo nesouladně, vždy je však nějak dokreslují nebo odstiňují. Michael Curl je zařadil do zvláštního odddílu, který nadepsal Cognate anagrams a definoval je takto: A cognate anagram is a special variety of anagram in which the letters of word or phrase are transposed to form another word or phrase which redefines, or is closely related in meaning to the original.Vybírám opět podle mého soudu ta nejzajímavější. Revolution - love in ruin, contradiction - accord is not in it, dynamite - may made it, the detectives - detect thieves, old England - golden land, the sign of the cross - he‘s right to confess. Zvlášť zajímavé jsou anagramy významných osobností a názvy uměleckých děl. Adolf Hitler- hated for ill, Dante Gabriel Rosetti - greatest idealist born, Ivahoe by sir Walter Scott - a novel by a Scott writer, Jeanne d‘Arc, maid of Orleans - as man rejoined old France, The Mona Lisa - Ah, not a smile?, Madam Curie - radium came, Ten commandments - can‘t mend most men, Theodor Roosevelt - hero told to oversee, T. S. Eliot - litotes, William Shakespeare - we all make his praise, the Morse code - here come dots, Rhapsody in blue - rush led by piano. A Margaret Theatcher byla přesmyknuta třikrát: that great charmer, great charmer threat a Meg, the arch tartar.

Na závěr jsem si ponechal kuriozní anagram latinský. Když Pontský Pilát soudí Ježíše a neví kudy kam, klade otázku: Quid est veritas? Co je pravda? What is truth? A dostane se mu odpovědi: Vir est qui adest. It is the man before thee. Je to muž, co stojí před tebou. Pilát si nebyl vědom toho anagramu, tj. že v jeho otázce je zakódována odpověď na ni. A je to odpověď nadmíru smysluplná, která vytkla Ježíše-pravdu před závorku tísíciletého konání všeho lidstva. Ano, je to přesmyčka, která má hádankářský punc. Ale zároveň ji daleko přesahuje. A ve mně se všechno vzpouzí, abych tak označil tu biblickou gnómu. Držme se anagramu. A vězte, že rovněž anagramy mají svůj anagram - Ars magna. Ano, přesmyčky jsou slovní hříčky, ale jak pádně dokládá ta biblická latinská gnóma, mohou se stát i velkým kumštem. Kumštem pohříchu druhdy jedinečným. Ten soudní výjev jsem prohledal v překladech bible do sedmi jazyků, ale všude jsem shledal pouze věcný překlad oné Pilátovy otázky a odpovědi na ni. V žádném nebyly oba výrazy spjaty anagramem. To dodnes zůstalo výsadou latiny. Náhoda či božské vnuknutí?

(Koho to zajímá, může si na internetu nagooglovat přesmyčky nebo české anagramy. Pro informaci: Radek - krade, Sandra - sranda, Daniel - nelida, ale také Karel Čapek - pekl kačera a kakáč perel, Milada Horáková - odvaha i morálka. A Jean Paul Sartre tam má 39 položek.)

Zdeněk Smejkal

***